Joanna Baumgartner, absolwentka krakowskiego PLSP, absolwentka krakowskiej ASP, w pracowni ma- larstwa prof.S.Tabisza oraz w pracowni liternictwa prof. W.Regulskiego. W maju 2004 roku obroniła dyplom na Wydziale Grafiki. Odznaczona medalem za wyróżniający dyplom. Absolwentka The Heatherley School of Fine Art. Od ponad piętnastu lat związana ze sztuką, m.in. współtworzyła scenografie w Teatrze Bückleina, A. Kwaśnego. Laureatka wielu konkursów malarskich i fotografi-   cznych. Jej obrazy prezentowane są w galeriach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Większość prac znajduje się w kolekcjach prywat-  nych.

 


Dr Paweł Pencakowski
WKiRDS ASP Kraków


Malarstwo Joanny Baumgartner jest niewątpliwie interesującym zjawiskiem w sztuce współczesnej Krakowa i Polski. Tematem podejmowanym przez artystkę jest postać kobiety. Jej dziełami nie są jednakże portrety tej czy innej osoby, ale - jeśli tak można powiedzieć - wizerunek stypizowanej oraz zmitolo- gizowanej kobiety, jako dość wyraźnie określony fenomen kulturowy i psycho- społeczny. Obrazy  są wybitnie deko- racyjne, operują precyzyjnie zdefinio- wana linią i śmiałymi, nierzadko wyra- finowanymi zestawieniami barw, w plamach zasadniczo ograniczonych i oddzielonych od siebie, układanych harmonijnie bądź zbliżających się do granic świadomego dysonansu. W każdym z obrazów jakaś barwa lub dopełniające zestawienie dwóch, najwyżej trzech, zdecydowanie domi- nuje, "ustawiając" jego kolorystykę. Kusi wręcz do nadawania im "kolorysty- cznych" tytułów. Przestrzeń, budowana układem ciała przedstawianej osoby, rzadziej sugerowana jakimś sprzętem, bywa z reguły płytka. Postać ludzka odgrywa rolę główną, tak w sensie kompozycyjnym jak i treściowym. W ukazywanych figurach można dostrzec elementy formistycznej, czy proto- kubistycznej stylizacji, sprawiającej, że trafnie uproszczona forma "łamie się" w delikatne, drobne płaszczyzny, składa- jące się na harmonijną całość, nie pozwalającą wzrokowi błądzić po mar- ginesach. W tłach bowiem - o ile nie są zupełnie abstrakcyjne - pojawiają się dekoracyjnie potraktowane fragmenty tekstów, delikatne tradycyjne orna- menty, quasi ornamentalne układy form geometrycznych, sugerujące raczej niż przedstawiające jakieś sprzęty czy tkaniny. Są to zawsze dopełnienia, podporządkowane wizerunkowi. Przed- stawiane przez Joannę Baumgartner panie to dziewczęta i częściej dojrzałe kobiety, zawsze szczupłe, niekiedy subtelne, ale jednak pełne siły. Nie są w swej nagości czy też półnagości ani bezbronne ani zaskoczone. Ukazują smukłe ciała śmiało, w sposób wyzy- wający, pełen ukrytego bądź nieskry- wanego erotyzmu. Niekiedy wręcz prowokują widza patrząc mu prosto w oczy. W bardzo wielu obrazach dominuje równowaga form i co należy podkreślić symetria osiowa. Ona też sprawia, że przedmiot, jaki się widzowi ukazuje zalicza się do sfery sacrum, niezależnie od szczegółowej tematyki i rozmaitych aluzji, czy podtekstów, często nawet w pełnej z nimi zgodzie. Mamy przed sobą, kapłanki, królowe, bóstwa: sen mę- żczyzn o kobietach i marzenia kobiet o nich samych. Prace Joanny Baumgartner trudno zakwalifikować do jakiegoś kierunku czy tendencji, szczególnie spośród obecnie panujących. Jej malar- stwo prezentuje przede wszystkim wyraźne zauroczenie tradycją euro- pejskiej sztuki wysokiej 1 połowy XX wieku, z Art Deco, kubizmem, futu- ryzmem, ekspresjonizmem, z dziełami tak różnych artystów jak Amadeo Modigliani, Henri Matisse, Pablo Picasso, Andre Derain, Kees van Dongen, z Polaków zaś Leon Chwistek i może szczególnie warta podkreślenia Tamara Łempicka. Ale wprawne oko dostrzeże w nim również inspiracje względnie fascynacje secesją wiedeńską, np. dziełami Gustawa Klimta czy dwudzie- stowiecznym klasycyzmem w duchu Mario Sirioniego i wielu innych. Ten swoisty "przegląd malarstwa euro- pejskiego" jest konsekwentnym wybo- rem, który nie ma znamion przypad- kowości ani eklektyzmu. Temperament malarski i świadomość używanych środków wiedzie Joannę Baumgartner do jasno sprecyzowanego celu, wybory zaś inspiracji i ich łączenie z własnym widzeniem rzeczy są świadome i trafne. Jej wyrazista i niepowtarzalna sztuka prezentuje zakorzenienie w europejskiej tradycji oraz głęboką kulturę artystyczną młodej, ale już doświadczonej i cenionej malarki. Świadczy również, poza czysto formalnymi walorami jej prac, o dosko- nałym rzemiośle, jakiego uczyła się przez całe taka w szkole średniej, na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i jakie rozwinęła czasie swej działalności artystycznej.

 

 

Strona główna   |    Galeria   |    Nowe prace   |    Rysunek   |    Kontakt

Copyright (c) 2009 by Joanna Baumgartner
Wykonanie: projektomania.pl